thin_microphone-0611

Sonix is the best way to transcribe Armenian audio in 2021

Transcribe Armenian audio to text

Sonix is an online transcription service. Accurately convert your Armenian audio to text today. It is easy, affordable, beautiful, and only takes a few minutes.

Transcribe your Armenian audio now
Start your free trial today and get 30 minutes free!

Transcription trusted by over 100,000 professionals worldwide 📈

 • Google transcribes their Armenian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online
 • Microsoft transcribes their Armenian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online
 • Uber transcribes their Armenian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online
 • The Wall Street Journal transcribes their Armenian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online
 • Stanford University transcribes their Armenian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online
 • Yale University transcribes their Armenian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online
 • University of California in Los Angeles (UCLA) transcribes their Armenian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online
 • Le Monde transcribes their Armenian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online
 • New York Public Radio transcribes their Armenian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online
 • The Times transcribes their Armenian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online
 • Wired transcribes their Armenian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online
 • CNBC transcribes their Armenian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online
 • Frankfurter Allgemeine transcribes their Armenian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online
 • University of Southern California (USC) transcribes their Armenian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online

How Sonix converts your Armenian audio to text ⚙

Step 1
Upload your audio

Վերբեռնեք ձեր աուդիոն

Step 2
Artificial intelligence by Sonix

Արհեստական բանականություն

Step 3
Transcript

Ձայնագրություն

Step 4
Download

Ներբեռնում

An automated transcription service for your Armenian audio & video files 📂

Transcribe Armenian audio

Do you have a lot of recordings in Armenian, but do not know what was said on those recordings? With Sonix, you can quickly and accurately transcribe your Armenian audio and video files. Simply upload your Armenian audio or video files to Sonix and we'll use the latest artificial intelligence (and our latest Armenian language models) to convert the spoken word to text.

Within minutes, you'll see an Armenian transcript and quickly identify key moments and phrases in our powerful online editor. Just click on the word in Armenian, and you can immediately skip to that moment in your audio/video file. To make your Armenian transcription experience great, Sonix supports many different audio and video filetypes. You can also upload specific custom words and phrases so that we can prioritize them during the transcription process.

Արտագրեք հայերեն աուդիո

Դուք հայերենով շատ ձայնագրություններ ունե՞ք, բայց չգիտեք, թե ինչ է ասվել այդ ձայնագրությունների վրա: Sonix- ի միջոցով դուք կարող եք արագ և ճշգրիտ արտագրել ձեր հայկական աուդիո և վիդեո ֆայլերը: Պարզապես վերբեռնեք ձեր հայկական աուդիո կամ վիդեո ֆայլերը Sonix- ում, և մենք կօգտագործենք վերջին արհեստական բանականությունը (և մեր վերջին հայերեն լեզվով մոդելները) ՝ խոսակցական խոսքը տեքստի վերածելու համար:

Մի քանի րոպեի ընթացքում դուք կտեսնեք հայերեն տառադարձություն և արագորեն կճանաչեք առանցքային պահերն ու արտահայտությունները մեր հզոր առցանց խմբագրում: Պարզապես կտտացրեք հայերեն բառի վրա և կարող եք անմիջապես անցնել այդ պահը ձեր աուդիո / վիդեո ֆայլում: Որպեսզի ձեր հայերեն արտագրման փորձը հիանալի լինի, Sonix- ն աջակցում է աուդիո և վիդեո տարբեր տեսակի ձևերի: Կարող եք նաև վերբեռնել հատուկ հարմարեցված բառեր և արտահայտություններ, որպեսզի արտագրման գործընթացում մենք կարողանանք դրանք գերադասել:

Armenian is spoken in Republic of Armenia, Nagorno-Karabakh Republic, Russia, Georgia, Lebanon, Iran, Syria, Turkey, Egypt and United States.

What customers say about Sonix's automated transcription 💘

4.98 rating from 197 reviews
I tried Sonix for the first time and I was astonished by the incredibile conversion accuracy.
I love it! It basically nailed every word.
The recording I transcribed was poor quality at best, so I was pleasantly surprised by how accurately Sonix captured the text. And your editor is absolutely brilliant!
Transcription was almost perfect!!
Found you through Google. Super easy to use. Transcribed 98% correctly even though it was not a great audio file.
I've tried your service, and I love it.

Want to see more testimonials?
We have a lot more customer testimonials

Quickly transcribe your Armenian audio with Sonix 🚀

Sonix automatically transcribes and translates your audio and video files in over 37 languages. Easily search, edit, and share your media files. Sonix is an online, automatic transcription software for quickly converting your Armenian audio and video files to text. Fast, accurate, and affordable. Millions of users from all over the world.

Fast, accurate automated transcription

Includes 30 minutes of free transcription

Transcribe and translate confidently knowing you’re backed by our award-winning team who is ready to answer your questions. You can also visit our Support Center for tips, articles, and videos.

Visit our Help Center