thin_microphone-0611

Sonix 是在 2022 中转录 Armenian 音频的最佳方式

将 Armenian 音频转录为文本

Sonix 是一项在线转录服务。今天准确地将 Armenian 音频转换为文本。它很容易,价格实惠,美观,只需几分钟。

立即转录 Armenian 音频
立即开始免费试用,免费获得 %{v_分钟}!

受全球超过 10 万名专业人士信赖的转录 📈

 • Google 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Armenian 音频转录为文本
 • Microsoft 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Armenian 音频转录为文本
 • Uber 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Armenian 音频转录为文本
 • The Wall Street Journal 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Armenian 音频转录为文本
 • Stanford University 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Armenian 音频转录为文本
 • Yale University 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Armenian 音频转录为文本
 • University of California in Los Angeles (UCLA) 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Armenian 音频转录为文本
 • Le Monde 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Armenian 音频转录为文本
 • New York Public Radio 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Armenian 音频转录为文本
 • The Times 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Armenian 音频转录为文本
 • Wired 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Armenian 音频转录为文本
 • CNBC 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Armenian 音频转录为文本
 • Frankfurter Allgemeine 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Armenian 音频转录为文本
 • University of Southern California (USC) 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Armenian 音频转录为文本

Sonix 如何将 Armenian 音频转换为文本 ⚙

步骤 1
上传您的音频

Վերբեռնեք ձեր աուդիոն

步骤 2
人工智能通过 Sonix

Արհեստական բանականություն

步骤 3
成绩单

Ձայնագրություն

步骤 4
下载

Ներբեռնում

Armenian 音频和视频文件的自动转录服务 📂

Transcribe Armenian audio

Do you have a lot of recordings in Armenian, but do not know what was said on those recordings? With Sonix, you can quickly and accurately transcribe your Armenian audio and video files. Simply upload your Armenian audio or video files to Sonix and we'll use the latest artificial intelligence (and our latest Armenian language models) to convert the spoken word to text.

Within minutes, you'll see an Armenian transcript and quickly identify key moments and phrases in our powerful online editor. Just click on the word in Armenian, and you can immediately skip to that moment in your audio/video file. To make your Armenian transcription experience great, Sonix supports many different audio and video filetypes. You can also upload specific custom words and phrases so that we can prioritize them during the transcription process.

Արտագրեք հայերեն աուդիո

Դուք հայերենով շատ ձայնագրություններ ունե՞ք, բայց չգիտեք, թե ինչ է ասվել այդ ձայնագրությունների վրա: Sonix- ի միջոցով դուք կարող եք արագ և ճշգրիտ արտագրել ձեր հայկական աուդիո և վիդեո ֆայլերը: Պարզապես վերբեռնեք ձեր հայկական աուդիո կամ վիդեո ֆայլերը Sonix- ում, և մենք կօգտագործենք վերջին արհեստական բանականությունը (և մեր վերջին հայերեն լեզվով մոդելները) ՝ խոսակցական խոսքը տեքստի վերածելու համար:

Մի քանի րոպեի ընթացքում դուք կտեսնեք հայերեն տառադարձություն և արագորեն կճանաչեք առանցքային պահերն ու արտահայտությունները մեր հզոր առցանց խմբագրում: Պարզապես կտտացրեք հայերեն բառի վրա և կարող եք անմիջապես անցնել այդ պահը ձեր աուդիո / վիդեո ֆայլում: Որպեսզի ձեր հայերեն արտագրման փորձը հիանալի լինի, Sonix- ն աջակցում է աուդիո և վիդեո տարբեր տեսակի ձևերի: Կարող եք նաև վերբեռնել հատուկ հարմարեցված բառեր և արտահայտություններ, որպեսզի արտագրման գործընթացում մենք կարողանանք դրանք գերադասել:

Armenian is spoken in Republic of Armenia, Nagorno-Karabakh Republic, Russia, Georgia, Lebanon, Iran, Syria, Turkey, Egypt and United States.

客户对 Sonix 自动转录的评价 💘

4.98 评级来自 203 评价
So fast, so easy. This has saved me hours for every 20 minutes of recording.
Terrifyingly accurate.
I am thrilled with the level of accuracy and the easy if which I am able to listen to and adjust the transcript. It’s very user friendly.
The interface and editor experience were great. I also like the way you handle speaker identification and naming. Pretty slick. Nice timestamp frequency / formatting too.
Sonix has made my life so much easier. It's a complete tool for me to transcript all of our podcasts and I love it.
Transcription was almost perfect!!

想看更多推荐书吗?
我们有更多的客户推荐

使用 Sonix 快速转录您的 Armenian 音频 🚀

Sonix 自动以超过 37 种语言转录和翻译音频和视频文件。轻松搜索、编辑和共享媒体文件。 Sonix 是一款在线自动转录软件,可快速将 Armenian 音频和视频文件转换为文本。 快速、准确、经济实惠。来自世界各地的数百万用户。

快速、准确的自动转录

包括 30 分钟的免费转录

让我们的支持团队帮助您解决所有自动转录问题。图片:Christine Lee

知道你得到我们屡获殊荣的团队的支持,他们随时准备回答你的问题,自信地进行转录和翻译。 访问我们的立即获取帮助 帮助中心, 资源, 教程, 和 Sonix 视频简介.

访问我们的帮助中心