thin_microphone-0611

Sonix est le meilleur moyen de transcrire Armenian audio dans 2022

Transcribe Armenian audio en texte

Sonix est un service de transcription en ligne. Convertissez précisément votre Armenian audio en texte aujourd'hui. C'est facile, abordable, beau, et ne prend que quelques minutes.

Transcrivez votre son Armenian maintenant
Commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui et obtenez 30 minutes gratuitement !

Transcription approuvée par plus de 100 000 professionnels dans le monde 📈

 • Google transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • Microsoft transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • Uber transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • The Wall Street Journal transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • Stanford University transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • Yale University transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • University of California in Los Angeles (UCLA) transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • Le Monde transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • New York Public Radio transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • The Times transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • Wired transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • CNBC transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • Frankfurter Allgemeine transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • University of Southern California (USC) transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne

Comment Sonix convertit votre Armenian audio en texte ⚙

Pas 1
Téléchargez votre audio

Վերբեռնեք ձեր աուդիոն

Pas 2
Intelligence artificielle par Sonix

Արհեստական բանականություն

Pas 3
Transcription

Ձայնագրություն

Pas 4
Télécharger

Ներբեռնում

Un service de transcription automatisé pour votre Armenian fichiers audio et vidéo 📂

Transcribe Armenian audio

Do you have a lot of recordings in Armenian, but do not know what was said on those recordings? With Sonix, you can quickly and accurately transcribe your Armenian audio and video files. Simply upload your Armenian audio or video files to Sonix and we'll use the latest artificial intelligence (and our latest Armenian language models) to convert the spoken word to text.

Within minutes, you'll see an Armenian transcript and quickly identify key moments and phrases in our powerful online editor. Just click on the word in Armenian, and you can immediately skip to that moment in your audio/video file. To make your Armenian transcription experience great, Sonix supports many different audio and video filetypes. You can also upload specific custom words and phrases so that we can prioritize them during the transcription process.

Արտագրեք հայերեն աուդիո

Դուք հայերենով շատ ձայնագրություններ ունե՞ք, բայց չգիտեք, թե ինչ է ասվել այդ ձայնագրությունների վրա: Sonix- ի միջոցով դուք կարող եք արագ և ճշգրիտ արտագրել ձեր հայկական աուդիո և վիդեո ֆայլերը: Պարզապես վերբեռնեք ձեր հայկական աուդիո կամ վիդեո ֆայլերը Sonix- ում, և մենք կօգտագործենք վերջին արհեստական բանականությունը (և մեր վերջին հայերեն լեզվով մոդելները) ՝ խոսակցական խոսքը տեքստի վերածելու համար:

Մի քանի րոպեի ընթացքում դուք կտեսնեք հայերեն տառադարձություն և արագորեն կճանաչեք առանցքային պահերն ու արտահայտությունները մեր հզոր առցանց խմբագրում: Պարզապես կտտացրեք հայերեն բառի վրա և կարող եք անմիջապես անցնել այդ պահը ձեր աուդիո / վիդեո ֆայլում: Որպեսզի ձեր հայերեն արտագրման փորձը հիանալի լինի, Sonix- ն աջակցում է աուդիո և վիդեո տարբեր տեսակի ձևերի: Կարող եք նաև վերբեռնել հատուկ հարմարեցված բառեր և արտահայտություններ, որպեսզի արտագրման գործընթացում մենք կարողանանք դրանք գերադասել:

Armenian is spoken in Republic of Armenia, Nagorno-Karabakh Republic, Russia, Georgia, Lebanon, Iran, Syria, Turkey, Egypt and United States.

Ce que disent les clients à propos de la transcription automatisée de Sonix 💘

  4.98 note de 203 commentaires
One of the best sites/services on the Internet I've ever tried.
I love how quick, affordable and accurate it is, but what I like MOST is that the words are highlighted as the recording speaks them!
Gobsmackingly amazing! As a software developer of 40 years I know quality when I see it. An amazing product and a pretty damn good web-site to back it all up also. Totally staggered at the accuracy, especially when multiple voices contribute to a meeting.
I'd give Sonix a 10 mainly due to the accuracy.
You guys were SO easy to use. Competitors made my life so complicated but you guys were a breeze to work with!
I found out out you guys because I had to do some transcribing for me yearbook class and my friend recommended you guys. It was a very easy process and it took hours off the time I had to actually had to transcribe it. The timing made it very easy to go back in the recording, this is the best feature in Sonix.

Vous voulez voir plus de témoignages ?
Nous avons beaucoup plus de témoignages de clients

Transcrivez rapidement votre Armenian audio avec Sonix 🚀

Sonix transcrit et traduit automatiquement vos fichiers audio et vidéo dans plus de langues {v_language_count}. Recherchez, modifiez et partagez facilement vos fichiers multimédias. Sonix est un logiciel de transcription automatique en ligne pour convertir rapidement vos fichiers audio et vidéo en Armenian en texte. Rapide, précis et abordable. Des millions d'utilisateurs de partout dans le monde.

Transcription automatisée rapide et précise

Include 30 minutes de transcription gratuite

Laissez notre équipe de support vous aider à répondre à toutes vos questions de transcription automatisée. Photo : Christine Lee

Transcrire et traduire en toute confiance en sachant que vous êtes soutenu par notre équipe primée qui est prête à répondre à vos questions. Obtenez de l'aide immédiate en visitant notre Centre d'aide, ressources, tutoriels, et Introduction aux vidéos Sonix.

Visitez notre centre d'aide