thin_microphone-0611

Sonix is the best way to transcribe Armenian video in 2021

Transcribe Armenian video to text

Sonix uses the most advanced cutting edge automated transcription algorithms to transcribe your Armenian video files. Accurately convert your Armenian video to text today. It is easy, affordable, beautiful, and only takes a few minutes.

Transcribe Armenian videos now
Your free trial starts today with 30 minutes free!

Automated transcription used by 100,000+ customers worldwide 📈

 • Google transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Microsoft transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Uber transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • The Wall Street Journal transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Stanford University transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Yale University transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • University of California in Los Angeles (UCLA) transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Le Monde transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • New York Public Radio transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • The Times transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Wired transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • CNBC transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Frankfurter Allgemeine transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Princeton University transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • University of Southern California (USC) transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online

How Sonix converts your Armenian video to text ⚙

Step 1
Upload your video

Վերբեռնեք ձեր աուդիոն

Step 2
Artificial intelligence by Sonix

Արհեստական բանականություն

Step 3
Transcript

Ձայնագրություն

Step 4
Download

Ներբեռնում

Best-in-class automated transcription service for your Armenian video files 📂

Transcribe Armenian audio

Do you have a lot of recordings in Armenian, but do not know what was said on those recordings? With Sonix, you can quickly and accurately transcribe your Armenian audio and video files. Simply upload your Armenian audio or video files to Sonix and we'll use the latest artificial intelligence (and our latest Armenian language models) to convert the spoken word to text.

Within minutes, you'll see an Armenian transcript and quickly identify key moments and phrases in our powerful online editor. Just click on the word in Armenian, and you can immediately skip to that moment in your audio/video file. To make your Armenian transcription experience great, Sonix supports many different audio and video filetypes. You can also upload specific custom words and phrases so that we can prioritize them during the transcription process.

Արտագրեք հայերեն աուդիո

Դուք հայերենով շատ ձայնագրություններ ունե՞ք, բայց չգիտեք, թե ինչ է ասվել այդ ձայնագրությունների վրա: Sonix- ի միջոցով դուք կարող եք արագ և ճշգրիտ արտագրել ձեր հայկական աուդիո և վիդեո ֆայլերը: Պարզապես վերբեռնեք ձեր հայկական աուդիո կամ վիդեո ֆայլերը Sonix- ում, և մենք կօգտագործենք վերջին արհեստական բանականությունը (և մեր վերջին հայերեն լեզվով մոդելները) ՝ խոսակցական խոսքը տեքստի վերածելու համար:

Մի քանի րոպեի ընթացքում դուք կտեսնեք հայերեն տառադարձություն և արագորեն կճանաչեք առանցքային պահերն ու արտահայտությունները մեր հզոր առցանց խմբագրում: Պարզապես կտտացրեք հայերեն բառի վրա և կարող եք անմիջապես անցնել այդ պահը ձեր աուդիո / վիդեո ֆայլում: Որպեսզի ձեր հայերեն արտագրման փորձը հիանալի լինի, Sonix- ն աջակցում է աուդիո և վիդեո տարբեր տեսակի ձևերի: Կարող եք նաև վերբեռնել հատուկ հարմարեցված բառեր և արտահայտություններ, որպեսզի արտագրման գործընթացում մենք կարողանանք դրանք գերադասել:

Armenian is spoken in Republic of Armenia, Nagorno-Karabakh Republic, Russia, Georgia, Lebanon, Iran, Syria, Turkey, Egypt and United States.

Frequently asked questions about transcribing Armenian video files 📝

How long does it take to transcribe a 30 minute Armenian video file?

It will take about 5-6 minutes for our advanced Artificial Intelligence system to give you a fully automated transcript in Armenian. We'll send you an email to let you know when the Armenian transcript is done so you don't have to sit around and wait.

How much does it cost to transcribe an hour's worth of Armenian videos?

Transcribing an hour of Armenian videos, will cost you $5.00 USD with a premium subscription. We also have pay-as-you-go plans. Transcribing with Sonix is really affordable.

More details on the Sonix pricing page

What customers say about Sonix's automated transcription 💘

4.98 rating from 197 reviews
I love how quick, affordable and accurate it is, but what I like MOST is that the words are highlighted as the recording speaks them!
Sonix is AWESOME and extremely accurate. This software has it all. I wish that all of the software that I use on a daily basis had the complete and thoughtfully created functionality of Sonix!
Sonix can quickly generate a transcript and it has cut my workload by half.
Wow very cool. Sonix is so awesome. There will be huge demand for this. The editor will be really good for team sharing. Such a great platform.
I was truly amazed by the quality of the transcript I received from you.
Sonix has made my life so much easier. It's a complete tool for me to transcript all of our podcasts and I love it.

Want to see more testimonials?
We have a lot more customer testimonials

Accurately transcribe your Armenian video with Sonix 🚀

Sonix automatically transcribes and translates your audio and video files in over 37 languages. Easily search, edit, and share your media files. Sonix is an online, automatic transcription service that helps you quickly and accurately convert your Armenian video files to text. Fast, accurate, and affordable. Millions of users from all over the world.

Fast, accurate automated transcription

Includes 30 minutes of free transcription

Let our support team help you with all of your automated transcription questions. Pictured: Christine Lee

Transcribe and translate confidently knowing you’re backed by our award-winning team who is ready to answer your questions. Get immediate help by visiting our Help Center, resources, tutorials, and Introduction to Sonix videos.

Visit our Help Center