thin_microphone-0611

Accurate Armenian video-to-text service in 2024

Transcribe Armenian video to text

Sonix uses the most advanced cutting edge automated transcription algorithms to transcribe your Armenian video files. Accurately convert your Armenian video to text today. It is easy, affordable, beautiful, and only takes a few minutes.

Transcribe Armenian videos now
Your free trial starts today with 30 minutes free!
Home » Supported languages » Transcribe Armenian video

Automated transcription used by 100,000+ customers worldwide 📈

 • Google transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Microsoft transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Uber transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • The Wall Street Journal transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Stanford University transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Yale University transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • University of California in Los Angeles (UCLA) transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Le Monde transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • New York Public Radio transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • The Times transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Wired transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • CNBC transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Frankfurter Allgemeine transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Princeton University transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • University of Southern California (USC) transcribes their Armenian video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online

The role of Armenian video-to-text transcription services ✏

Best Armenian video-to-text

Globalization has caused the world to be significantly more well-connected. Now, most businesses are more interested in sharing their Armenian videos with audiences in other countries.

Multi-national companies (or creators looking for a larger worldwide audience) should consider providing multilingual support for their products, marketing materials, services, and educational content. Starting with a Armenian transcript will help your videos get indexed by search engines. Then, by translating your Armenian transcript to another language will help increase the Armenian video's online distribution.

Not only that, but by using a Armenian video-to-text software will enable a company to easily create subtitles for their marketing or educational assets. Armenian subtitles will not only help the audience read what is being said, but it will also help search engines index the video content. With Armenian text and subtitles, marketers can better distribute their videos to a Armenian-speaking audience.

A Armenian verbatim transcription service can play a mission-critical role in certain situations. For example, lawyers and law offices can record video depositions. By transcribing the Armenian video to text, paralegals can quickly and easily search for the exact moment in the deposition. Every word in the Armenian transcript is timestamped, and a clip of this exact moment can be the deciding factor in a court trial. Thus, verbatim transcripts do have a critical role.

Multinational companies not only have clients in different countries, but they also have employees in offices worldwide. Internal training videos need to be continuously made by HR or Learning and Development teams within the company to ensure that employees are properly trained in their native language and understand all of the company polcies. Thus, a Armenian video-to-text service like Sonix will help with creating training materials in a variety of different languages.

A Armenian video-to-text platform can do many things, but it excels at providing you with an accurate Armenian transcript in record time. Then, you can use the editor to fine-tune the transcript to your specific needs.

The Benefits of Armenian Video-to-Text Software

This might sound obvious, but the biggest benefit of having a Armenian video-to-text software is that you don't need to start with a blank screen and do it yourself. Can you imagine sitting there for hours with headphones on trying to rewind the video to figure out what is said?

Armenian video transcription is a very clear-cut but time-consuming task. There are companies who assign a staff member to manually transcribe their Armenian video files by hand. What a chore! I'm sure that the staff member will not enjoy the next 6 hours of their workday; they have so many other higher-value tasks to do to better the company. Armenian video-to-text services have improved substantially over the past 20 years; automated services like Sonix are almost as accurate as a human, but are completed in a fraction of the time.

Using an automated Armenian video-to-text software helps you get a quality Armenian transcript with multiple export options. A computer is at least 10 times faster than a human transcriber. This doesn't even take into account our bulk uploading feature so we can process and transcribe your 15 Armenian videos simultaneously.

Automated translation of your Armenian transcript is also possible. Now, while this might not be as accurate due to the nuances of Armenian grammar and the inability to handle colloquial expressions, an automated translation is directionally correct for most business applications. And for those awkwardly translated sentences, a human familiar with both Armenian and the final language can easily make the appropriate changes in the Sonix editor.

Automated Armenian video-to-text software is very affordable. By leveraging the use of powerful computers to do the work of a human, you'll pay a fraction of the cost of a human-transcribed Armenian transcript. Save yourself time and money by taking advantage of the advancements over the past 20 years of both artificial intelligence and natural language processing.

The benefit of using a Armenian video-to-text software is obvious: save time, save money, and give your Armenian videos an even wider distribution.

How Sonix converts your Armenian video to text ⚙

Step 1
Upload your video

Վերբեռնեք ձեր աուդիոն

Step 2
Artificial intelligence by Sonix

Արհեստական բանականություն

Step 3
Transcript

Ձայնագրություն

Step 4
Download

Ներբեռնում

Best-in-class automated transcription service for your Armenian video files 📂

Transcribe Armenian audio

Do you have a lot of recordings in Armenian, but do not know what was said on those recordings? With Sonix, you can quickly and accurately transcribe your Armenian audio and video files. Simply upload your Armenian audio or video files to Sonix and we'll use the latest artificial intelligence (and our latest Armenian language models) to convert the spoken word to text.

Within minutes, you'll see an Armenian transcript and quickly identify key moments and phrases in our powerful online editor. Just click on the word in Armenian, and you can immediately skip to that moment in your audio/video file. To make your Armenian transcription experience great, Sonix supports many different audio and video filetypes. You can also upload specific custom words and phrases so that we can prioritize them during the transcription process.

Արտագրեք հայերեն աուդիո

Դուք հայերենով շատ ձայնագրություններ ունե՞ք, բայց չգիտեք, թե ինչ է ասվել այդ ձայնագրությունների վրա: Sonix- ի միջոցով դուք կարող եք արագ և ճշգրիտ արտագրել ձեր հայկական աուդիո և վիդեո ֆայլերը: Պարզապես վերբեռնեք ձեր հայկական աուդիո կամ վիդեո ֆայլերը Sonix- ում, և մենք կօգտագործենք վերջին արհեստական բանականությունը (և մեր վերջին հայերեն լեզվով մոդելները) ՝ խոսակցական խոսքը տեքստի վերածելու համար:

Մի քանի րոպեի ընթացքում դուք կտեսնեք հայերեն տառադարձություն և արագորեն կճանաչեք առանցքային պահերն ու արտահայտությունները մեր հզոր առցանց խմբագրում: Պարզապես կտտացրեք հայերեն բառի վրա և կարող եք անմիջապես անցնել այդ պահը ձեր աուդիո / վիդեո ֆայլում: Որպեսզի ձեր հայերեն արտագրման փորձը հիանալի լինի, Sonix- ն աջակցում է աուդիո և վիդեո տարբեր տեսակի ձևերի: Կարող եք նաև վերբեռնել հատուկ հարմարեցված բառեր և արտահայտություններ, որպեսզի արտագրման գործընթացում մենք կարողանանք դրանք գերադասել:

Armenian is spoken in Republic of Armenia, Nagorno-Karabakh Republic, Russia, Georgia, Lebanon, Iran, Syria, Turkey, Egypt and United States.

Frequently asked questions about transcribing Armenian video files 📝

How long does it take to transcribe a 30 minute Armenian video file?

It will take about 5-6 minutes for our advanced Artificial Intelligence system to give you a fully automated transcript in Armenian. We'll send you an email to let you know when the Armenian transcript is done so you don't have to sit around and wait.

How much does it cost to transcribe an hour's worth of Armenian videos?

Transcribing an hour of Armenian videos, will cost you $5.00 USD with a premium subscription. We also have pay-as-you-go plans. Transcribing with Sonix is really affordable.

More details on the Sonix pricing page

What customers say about Sonix's automated transcription 💘

4.98 rating from 203 reviews
EASY AND QUICK, VERY VERY ACCURATE!!
Awesome and I was really shocked when I saw how carefully my mp3 file was transcribed!!
The fact that your service can export text as subtitles and can match the subtitles to the paragraphs in the transcript is just great! Also, the text editor is just awesome. The fact it bonds text and timing in the video so I can check and compare what was pronounced and what was recognized is truly fantastic.
It was so easy and convenient to use. The transcripts require minimal editing and the delivery time is fantastic!
Was using another software before, but their prices went up. Your prices are better and the transcription seems more accurate. I also like that you automatically take out all of the filler words - um, you know, etc.
Sonix is light years ahead of all the other solutions I researched and tried!

Want to see more testimonials?
We have a lot more customer testimonials

Accurately transcribe your Armenian video with Sonix 🚀

Sonix automatically transcribes and translates your audio/video files in 38+ languages. Easily search, edit, and share your media files. Sonix is an online, automatic transcription service that helps you quickly and accurately convert your Armenian video files to text. Fast, accurate, and affordable. Millions of users from all over the world.

Fast, accurate automated transcription

Includes 30 minutes of free transcription

Let our support team help you with all of your automated transcription questions. Pictured: Christine Lee

Transcribe and translate confidently knowing you’re backed by our award-winning team who is ready to answer your questions. Get immediate help by visiting our Help Center, resources, tutorials, and Introduction to Sonix videos.

Visit our Help Center

You might be interested in 🤔