thin_microphone-0611

Sonix 是将 Armenian 视频转录为 2022 的最佳方式

将 Armenian 视频转录为文本

Sonix 使用最先进的尖端自动转录算法来转录 Armenian 视频文件。今天准确地将 Armenian 视频转换为文本。这很简单、实惠、漂亮,只需几分钟。

现在转录 Armenian 视频
您的免费试用今天开始免费使用 30 minutes!

全球 10 万多名客户使用的自动转录 📈

 • Google 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务
 • Microsoft 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务
 • Uber 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务
 • The Wall Street Journal 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务
 • Stanford University 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务
 • Yale University 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务
 • University of California in Los Angeles (UCLA) 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务
 • Le Monde 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务
 • New York Public Radio 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务
 • The Times 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务
 • Wired 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务
 • CNBC 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务
 • Frankfurter Allgemeine 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务
 • Princeton University 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务
 • University of Southern California (USC) 使用 Sonix 将 Armenian 视频转录为文本。Sonix 是最好的在线视频文件自动转录服务

Sonix 如何将 Armenian 视频转换为文本 ⚙

步骤 1
上传你的视频

Վերբեռնեք ձեր աուդիոն

步骤 2
Sonix 的人工智能

Արհեստական բանականություն

步骤 3
成绩单

Ձայնագրություն

步骤 4
下载

Ներբեռնում

为您的 Armenian 视频文件提供一流的自动转录服务 📂

Transcribe Armenian audio

Do you have a lot of recordings in Armenian, but do not know what was said on those recordings? With Sonix, you can quickly and accurately transcribe your Armenian audio and video files. Simply upload your Armenian audio or video files to Sonix and we'll use the latest artificial intelligence (and our latest Armenian language models) to convert the spoken word to text.

Within minutes, you'll see an Armenian transcript and quickly identify key moments and phrases in our powerful online editor. Just click on the word in Armenian, and you can immediately skip to that moment in your audio/video file. To make your Armenian transcription experience great, Sonix supports many different audio and video filetypes. You can also upload specific custom words and phrases so that we can prioritize them during the transcription process.

Արտագրեք հայերեն աուդիո

Դուք հայերենով շատ ձայնագրություններ ունե՞ք, բայց չգիտեք, թե ինչ է ասվել այդ ձայնագրությունների վրա: Sonix- ի միջոցով դուք կարող եք արագ և ճշգրիտ արտագրել ձեր հայկական աուդիո և վիդեո ֆայլերը: Պարզապես վերբեռնեք ձեր հայկական աուդիո կամ վիդեո ֆայլերը Sonix- ում, և մենք կօգտագործենք վերջին արհեստական բանականությունը (և մեր վերջին հայերեն լեզվով մոդելները) ՝ խոսակցական խոսքը տեքստի վերածելու համար:

Մի քանի րոպեի ընթացքում դուք կտեսնեք հայերեն տառադարձություն և արագորեն կճանաչեք առանցքային պահերն ու արտահայտությունները մեր հզոր առցանց խմբագրում: Պարզապես կտտացրեք հայերեն բառի վրա և կարող եք անմիջապես անցնել այդ պահը ձեր աուդիո / վիդեո ֆայլում: Որպեսզի ձեր հայերեն արտագրման փորձը հիանալի լինի, Sonix- ն աջակցում է աուդիո և վիդեո տարբեր տեսակի ձևերի: Կարող եք նաև վերբեռնել հատուկ հարմարեցված բառեր և արտահայտություններ, որպեսզի արտագրման գործընթացում մենք կարողանանք դրանք գերադասել:

Armenian is spoken in Republic of Armenia, Nagorno-Karabakh Republic, Russia, Georgia, Lebanon, Iran, Syria, Turkey, Egypt and United States.

关于转录 Armenian 视频文件的常见问题 📝

转录 30 分钟的 Armenian 视频文件需要多长时间?

我们先进的人工智能系统需要大约 5-6 分钟才能为您提供 Armenian 的全自动成绩单。我们将向您发送电子邮件,让您知道 Armenian 成绩单何时完成,这样您就不必坐下来等待。

转录一小时价值的 Armenian 视频需要多少费用?

转录一小时的 Armenian 视频,使用高级订阅,您将花费 $5.00 美元。我们还有按需付费的计划。使用 Sonix 进行转录真的很实惠。

关于 Sonix 定价页面的更多详细信息

客户对 Sonix 自动转录的评价 💘

4.98 评级来自 203 评价
Very high accuracy transcription with noisy tapes / accents. The ability to edit as you listen is incredible. I haven't been impressed with code to this extent since the release of google maps.
Sonix can quickly generate a transcript and it has cut my workload by half.
Sonix is by far the best transcription tool I have ever used.
You guys are the best...hands down!
Researched and did trials of at least 12 other services. Chose Sonix because of accuracy and simplicity.
The transcription was pretty darn good!

想看更多推荐书吗?
我们有更多的客户推荐

使用 Sonix 准确地转录你的 Armenian 视频 🚀

Sonix 自动以超过 37 种语言转录和翻译音频和视频文件。轻松搜索、编辑和共享媒体文件。 Sonix 是一项在线自动转录服务,可帮助您快速准确地将 Armenian 视频文件转换为文本。 快速、准确、经济实惠。来自世界各地的数百万用户。

快速、准确的自动转录

包括 30 分钟的免费转录

让我们的支持团队帮助您解决所有自动转录问题。图片:Christine Lee

知道你得到我们屡获殊荣的团队的支持,他们随时准备回答你的问题,自信地进行转录和翻译。 访问我们的立即获取帮助 帮助中心, 资源, 教程, 和 Sonix 视频简介.

访问我们的帮助中心