thin_microphone-0611

Sonix es la mejor manera de transcribe Slovak audio en 2020

Transcribe Slovak audio a texto

Sonix es un servicio de transcripción en línea. Convierte con precisión tu audio Slovak en texto hoy. Es fácil, asequible, hermoso, y solo toma unos minutos.

Transcribe tu audio Slovak ahora
¡Comienza tu prueba gratuita hoy y obtán 30 minutes gratis!

Transcripción con la confianza de más de 100.000 profesionales en todo el mundo 📈

 • Google transcribe su Slovak audio a texto con Sonix, el mejor servicio de transcripción automatizada online
 • Microsoft transcribe su Slovak audio a texto con Sonix, el mejor servicio de transcripción automatizada online
 • Uber transcribe su Slovak audio a texto con Sonix, el mejor servicio de transcripción automatizada online
 • The Wall Street Journal transcribe su Slovak audio a texto con Sonix, el mejor servicio de transcripción automatizada online
 • Stanford University transcribe su Slovak audio a texto con Sonix, el mejor servicio de transcripción automatizada online
 • Yale University transcribe su Slovak audio a texto con Sonix, el mejor servicio de transcripción automatizada online
 • University of California in Los Angeles (UCLA) transcribe su Slovak audio a texto con Sonix, el mejor servicio de transcripción automatizada online
 • Le Monde transcribe su Slovak audio a texto con Sonix, el mejor servicio de transcripción automatizada online
 • New York Public Radio transcribe su Slovak audio a texto con Sonix, el mejor servicio de transcripción automatizada online
 • The Times transcribe su Slovak audio a texto con Sonix, el mejor servicio de transcripción automatizada online
 • Wired transcribe su Slovak audio a texto con Sonix, el mejor servicio de transcripción automatizada online
 • CNBC transcribe su Slovak audio a texto con Sonix, el mejor servicio de transcripción automatizada online
 • Frankfurter Allgemeine transcribe su Slovak audio a texto con Sonix, el mejor servicio de transcripción automatizada online
 • University of Southern California (USC) transcribe su Slovak audio a texto con Sonix, el mejor servicio de transcripción automatizada online

Cómo Sonix convierte su Slovak audio en texto ⚙

Paso 1
Sube tu audio

Nahrajte zvuk

Paso 2
Inteligencia artificial por Sonix

Umela inteligencia

Paso 3
Transcripción

odpis

Paso 4
Descargar

Stiahnuť ▼

Un servicio de transcripción automatizado para su Slovak archivos de audio y vídeo 📂

Transcribe Slovak audio

Many companies, groups, and associations have valuable video and audio resources available for the employees and members. And each online course, webinar, and conference recording needs to be appropriately catalogued and named. Most of these systems do not provide transcripts of these recordings and for the ones that do, they are simple text files that accompany the mp3 or mov recordings. Currently, employees and members will know what the files contain in terms of content, but might spend hours trying to find the exact snippet of content to use in a presentation.

WIth automated transcription improving in both speed, accuracy, and cost. Most of these information treasure troves can be appropriately indexed so they are easier to search and maintain. Start by converting your Slovak audio and videos to text and let Sonix host these files on our secure servers. The information critical to your organization will be better organized and accessible for all employees/members even those with hearing loss and other disabilities.

Prepis slovenského zvuku

Mnoho spoločností, skupín a združení má k dispozícii cenné video a zvukové zdroje pre zamestnancov a členov. Každý online kurz, webináre a konferenčné nahrávky musia byť vhodne katalogizované a pomenované. Väčšina týchto systémov neposkytuje prepisy týchto nahrávok a pre tie, ktoré to robia, sú to jednoduché textové súbory, ktoré sprevádzajú nahrávky mp3 alebo mov. Zamestnanci a členovia v súčasnosti vedia, čo obsahujú súbory z hľadiska obsahu, ale mohli by stráviť hodiny, keď sa snažia nájsť presný útržok obsahu, ktorý sa má použiť v prezentácii.

S automatickým transkripciou, ktorá zlepšuje rýchlosť, presnosť a cenu. Väčšina týchto informačných pokladov môže byť vhodne indexovaná, takže je ľahšie vyhľadávať a udržiavať. Začnite konverziou slovenského zvuku a videa na text a nechajte Sonix hosťovať tieto súbory na našich bezpečných serveroch. Informácie dôležité pre vašu organizáciu budú lepšie organizované a prístupné pre všetkých zamestnancov / členov aj tých, ktorí majú stratu sluchu a iné postihnutia.

Slovak is spoken in Slovakia and Czech Republic.

Lo que dicen los clientes sobre la transcripción automatizada de Sonix 💘

4.98 calificación desde 155 comentarios
I really enjoyed how quickly and accurate the transcription system was. Will definitely use again in the future. I have recommended you to a friend.
It's simply an amazing resource for anyone working with the spoken or written word.
The UI experience is fantastic! It's quick and easy to understand. Plus it's web based so I can switch between my desktop and laptop easily.
Sonix is easy to use. Ridiculously easy. And even though the accuracy wasn't perfect it saved several days in a typical transcription cycle and the hourly cost we usually pay.
I tried Sonix, and it’s amazing! Seriously, I think that you will revolutionize journalism.
The interface and editor experience were great. I also like the way you handle speaker identification and naming. Pretty slick. Nice timestamp frequency / formatting too.

¿Quieres ver más testimonios?
Tenemos muchos más testimonios de clientes

Transcribe rápidamente tu audio Slovak con Sonix 🚀

Sonix transcribe tus archivos de audio y vídeo en más de 37 idiomas para que sean fáciles de buscar, editar y compartir. Sonix es un software de transcripción automática online para convertir rápidamente tus archivos de audio y vídeo a texto. Regístrese hoy y comience a transcribir.

Transcripción automatizada rápida y precisa

Incluye 30 minutos de transcripción gratuita

Transcriba y traduzca con confianza sabiendo que está respaldado por nuestro galardonado equipo que está listo para responder a sus preguntas. También puede visitar nuestro Centro de soporte para obtener consejos, artículos y videos.

Visite nuestro Centro de ayuda