thin_microphone-0611

Sonix é a melhor maneira de transcrever Vietnamese vídeo em 2021

Transcrever Vietnamese vídeo para texto

Sonix usa os algoritmos de transcrição automatizados de ponta mais avançados para transcrever seus arquivos de vídeo Vietnamese. Converta com precisão seu vídeo Vietnamese em texto hoje mesmo. É fácil, acessível, bonito, e leva apenas alguns minutos.

Transcrever Vietnamese vídeos agora
Sua avaliação gratuita começa hoje com 30 minutes grátis!

Transcrição automatizada usada por mais de 100.000 clientes em todo o mundo 📈

 • Google transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line
 • Microsoft transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line
 • Uber transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line
 • The Wall Street Journal transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line
 • Stanford University transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line
 • Yale University transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line
 • University of California in Los Angeles (UCLA) transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line
 • Le Monde transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line
 • New York Public Radio transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line
 • The Times transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line
 • Wired transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line
 • CNBC transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line
 • Frankfurter Allgemeine transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line
 • Princeton University transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line
 • University of Southern California (USC) transcreve seu Vietnamese vídeo para texto com o Sonix. Sonix é o melhor serviço de transcrição automatizada para arquivos de vídeo on-line

Como o Sonix converte seu vídeo Vietnamese em texto ⚙

Passo 1
Carregue o seu vídeo

Tải lên âm thanh của bạn

Passo 2
Inteligência artificial por Sonix

Trí tuệ nhân tạo

Passo 3
Transcrição

Bảng điểm

Passo 4
Baixar

Tải về

O melhor serviço de transcrição automatizada da categoria para seus arquivos de vídeo Vietnamese 📂

Transcribe Vietnamese audio

The world keeps recording more and more audio and video. But storing and indexing these digital assets is getting more and more necessary. For most people, they don't care and they just dump everything into a random folder and will deal with it later. However, for professionals, they recognize that by having a great storage and indexing system can be the difference maker for their workflows and archival needs. That's where automated transcription comes into play.

Sonix is the best online, automated transcription service. With high accuracy and affordability, you can quickly and easily store, index, and polish your transcripts. Simply upload your audio or video file and select Vietnamese as the spoken language. Our high-powered algorithms will do all of the hard work and transcribe your audio/video files in minutes. You can then quickly search and export your transcripts in a variety of formats that would best suit your needs. It's that easy. Plus, Sonix offers a free trial so you can see if our system is best for your use case. Try Sonix today.

Phiên âm tiếng việt

Thế giới tiếp tục ghi âm ngày càng nhiều âm thanh và video. Nhưng lưu trữ và lập chỉ mục các tài sản kỹ thuật số này ngày càng cần thiết hơn. Đối với hầu hết mọi người, họ không quan tâm và họ chỉ đổ mọi thứ vào một thư mục ngẫu nhiên và sẽ giải quyết sau. Tuy nhiên, đối với các chuyên gia, họ nhận ra rằng bằng cách có một hệ thống lưu trữ và lập chỉ mục tuyệt vời có thể là người tạo ra sự khác biệt cho quy trình công việc và nhu cầu lưu trữ của họ. Đó là nơi phiên âm tự động phát huy tác dụng.

Sonix là dịch vụ sao chép tự động, trực tuyến tốt nhất. Với độ chính xác và khả năng chi trả cao, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng lưu trữ, lập chỉ mục và đánh bóng bảng điểm của mình. Chỉ cần tải lên tệp âm thanh hoặc video của bạn và chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ nói. Các thuật toán mạnh mẽ của chúng tôi sẽ thực hiện tất cả công việc khó khăn và sao chép các tệp âm thanh / video của bạn trong vài phút. Sau đó, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm và xuất bảng điểm của mình theo nhiều định dạng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Nó là dễ dàng. Thêm vào đó, Sonix cung cấp bản dùng thử miễn phí để bạn có thể xem hệ thống của chúng tôi có phù hợp nhất với trường hợp sử dụng của bạn hay không. Hãy thử Sonix ngay hôm nay.

Vietnamese is spoken in Vietnam.

Perguntas frequentes sobre a transcrição Vietnamese arquivos de vídeo 📝

Quanto tempo leva para transcrever um arquivo de vídeo de 30 minuto Vietnamese?

Levará cerca de 5-6 minutos para o nosso avançado sistema de Inteligência Artificial fornecer uma transcrição totalmente automatizada em Vietnamese. Enviaremos um e-mail para que você saiba quando a transcrição Vietnamese for feita para que você não precise ficar sentado e esperar.

Quanto custa transcrever um valor de uma hora de Vietnamese vídeos?

Transcrever uma hora de Vietnamese vídeos, vai custar-lhe $5.00 USD com uma assinatura premium. Também temos planos de pagamento conforme você. Transcrever com Sonix é realmente acessível.

Mais detalhes na página de preços Sonix

O que os clientes dizem sobre a transcrição automatizada da Sonix 💘

4.98 avaliação de 197 avaliações
Wow very cool. Sonix is so awesome. There will be huge demand for this. The editor will be really good for team sharing. Such a great platform.
I am very happy to have found a transcription service that provides such a high percentage of perfect content.
Super easy interface, easy to upload and great results.
I was especially impressed with the quality when it comes to other accents as most other companies can only give a good machine transcript if it is a US accent. Sonix is amazing and I have nothing but good things to say. Thank you for providing this service!
Really fast to transcribe our audio files with high accuracy, we just had to correct some small words. I like the layout of the website, how pleasing to the eye and easy it is to edit your files, nothing was complicated and I wasn't ever 'stuck' on something and didn't know where to click etc, it was my first time ever using something like this and it was a breeze!
The recording I transcribed was poor quality at best, so I was pleasantly surprised by how accurately Sonix captured the text. And your editor is absolutely brilliant!

Transcrever com precisão seu vídeo Vietnamese com o Sonix 🚀

O Sonix transcreve e traduz automaticamente seus arquivos de áudio e vídeo em mais de 37 idiomas. Pesquise, edite e compartilhe facilmente seus arquivos de mídia. Sonix é um serviço online de transcrição automática que ajuda você a converter rapidamente e com precisão seus arquivos de vídeo Vietnamese em texto. Rápido, preciso e acessível. Milhões de usuários de todo o mundo.

Transcrição automatizada rápida e precisa

Inclui 30 minutos de transcrição gratuita

Deixe que nossa equipe de suporte o ajude com todas as suas perguntas de transcrição automatizada. Na foto: Christine Lee

Transcreva e traduza com confiança sabendo que você está apoiado por nossa equipe premiada que está pronta para responder às suas perguntas. Obtenha ajuda imediata visitando o nosso Centro de Ajuda, recursos, tutoriais, e Introdução aos vídeos do Sonix.

Visite nossa Central de Ajuda