thin_microphone-0611

Sonix é a melhor maneira de transcrever Vietnamese áudio em 2021

Transcrever Vietnamese áudio para texto

Sonix é um serviço de transcrição online. Converta com precisão o seu áudio Vietnamese em texto hoje. É fácil, acessível, bonito, e leva apenas alguns minutos.

Transcreva seu áudio Vietnamese agora
Comece seu teste gratuito hoje mesmo e receba 30 minutes grátis!

Transcrição confiada por mais de 100.000 profissionais em todo o mundo 📈

 • Google transcreve seu áudio Vietnamese para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • Microsoft transcreve seu áudio Vietnamese para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • Uber transcreve seu áudio Vietnamese para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • The Wall Street Journal transcreve seu áudio Vietnamese para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • Stanford University transcreve seu áudio Vietnamese para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • Yale University transcreve seu áudio Vietnamese para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • University of California in Los Angeles (UCLA) transcreve seu áudio Vietnamese para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • Le Monde transcreve seu áudio Vietnamese para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • New York Public Radio transcreve seu áudio Vietnamese para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • The Times transcreve seu áudio Vietnamese para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • Wired transcreve seu áudio Vietnamese para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • CNBC transcreve seu áudio Vietnamese para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • Frankfurter Allgemeine transcreve seu áudio Vietnamese para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • University of Southern California (USC) transcreve seu áudio Vietnamese para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line

Como o Sonix converte seu áudio Vietnamese em texto ⚙

Passo 1
Carregue o seu áudio

Tải lên âm thanh của bạn

Passo 2
Inteligência artificial por Sonix

Trí tuệ nhân tạo

Passo 3
Transcrição

Bảng điểm

Passo 4
Baixar

Tải về

Um serviço de transcrição automatizado para seus arquivos Vietnamese áudio e vídeo 📂

Transcribe Vietnamese audio

The world keeps recording more and more audio and video. But storing and indexing these digital assets is getting more and more necessary. For most people, they don't care and they just dump everything into a random folder and will deal with it later. However, for professionals, they recognize that by having a great storage and indexing system can be the difference maker for their workflows and archival needs. That's where automated transcription comes into play.

Sonix is the best online, automated transcription service. With high accuracy and affordability, you can quickly and easily store, index, and polish your transcripts. Simply upload your audio or video file and select Vietnamese as the spoken language. Our high-powered algorithms will do all of the hard work and transcribe your audio/video files in minutes. You can then quickly search and export your transcripts in a variety of formats that would best suit your needs. It's that easy. Plus, Sonix offers a free trial so you can see if our system is best for your use case. Try Sonix today.

Phiên âm tiếng việt

Thế giới tiếp tục ghi âm ngày càng nhiều âm thanh và video. Nhưng lưu trữ và lập chỉ mục các tài sản kỹ thuật số này ngày càng cần thiết hơn. Đối với hầu hết mọi người, họ không quan tâm và họ chỉ đổ mọi thứ vào một thư mục ngẫu nhiên và sẽ giải quyết sau. Tuy nhiên, đối với các chuyên gia, họ nhận ra rằng bằng cách có một hệ thống lưu trữ và lập chỉ mục tuyệt vời có thể là người tạo ra sự khác biệt cho quy trình công việc và nhu cầu lưu trữ của họ. Đó là nơi phiên âm tự động phát huy tác dụng.

Sonix là dịch vụ sao chép tự động, trực tuyến tốt nhất. Với độ chính xác và khả năng chi trả cao, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng lưu trữ, lập chỉ mục và đánh bóng bảng điểm của mình. Chỉ cần tải lên tệp âm thanh hoặc video của bạn và chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ nói. Các thuật toán mạnh mẽ của chúng tôi sẽ thực hiện tất cả công việc khó khăn và sao chép các tệp âm thanh / video của bạn trong vài phút. Sau đó, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm và xuất bảng điểm của mình theo nhiều định dạng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Nó là dễ dàng. Thêm vào đó, Sonix cung cấp bản dùng thử miễn phí để bạn có thể xem hệ thống của chúng tôi có phù hợp nhất với trường hợp sử dụng của bạn hay không. Hãy thử Sonix ngay hôm nay.

Vietnamese is spoken in Vietnam.

O que os clientes dizem sobre a transcrição automatizada da Sonix 💘

4.98 avaliação de 197 avaliações
The interface and editor experience were great. I also like the way you handle speaker identification and naming. Pretty slick. Nice timestamp frequency / formatting too.
One of the best sites/services on the Internet I've ever tried.
Wow very cool. Sonix is so awesome. There will be huge demand for this. The editor will be really good for team sharing. Such a great platform.
Sonix's transcription and translation features are stunningly accurate, I'm very impressed.
I really enjoyed how quickly and accurate the transcription system was. Will definitely use again in the future. I have recommended you to a friend.
I love the software and it makes my life so much easier...you cannot believe!

Transcreva rapidamente seu áudio Vietnamese com o Sonix 🚀

O Sonix transcreve e traduz automaticamente seus arquivos de áudio e vídeo em mais de 37 idiomas. Pesquise, edite e compartilhe facilmente seus arquivos de mídia. Sonix é um software de transcrição automática online para converter rapidamente seus arquivos de áudio e vídeo em texto. Rápido, preciso e acessível. Milhões de usuários de todo o mundo.

Transcrição automatizada rápida e precisa

Inclui 30 minutos de transcrição gratuita

Deixe que nossa equipe de suporte o ajude com todas as suas perguntas de transcrição automatizada. Na foto: Christine Lee

Transcreva e traduza com confiança sabendo que você está apoiado por nossa equipe premiada que está pronta para responder às suas perguntas. Obtenha ajuda imediata visitando o nosso Centro de Ajuda, recursos, tutoriais, e Introdução aos vídeos do Sonix.

Visite nossa Central de Ajuda