thin_microphone-0611

Sonix 是在 2022 中转录 Vietnamese 音频的最佳方式

将 Vietnamese 音频转录为文本

Sonix 是一项在线转录服务。今天准确地将 Vietnamese 音频转换为文本。它很容易,价格实惠,美观,只需几分钟。

立即转录 Vietnamese 音频
立即开始免费试用,免费获得 %{v_分钟}!

受全球超过 10 万名专业人士信赖的转录 📈

 • Google 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Vietnamese 音频转录为文本
 • Microsoft 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Vietnamese 音频转录为文本
 • Uber 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Vietnamese 音频转录为文本
 • The Wall Street Journal 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Vietnamese 音频转录为文本
 • Stanford University 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Vietnamese 音频转录为文本
 • Yale University 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Vietnamese 音频转录为文本
 • University of California in Los Angeles (UCLA) 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Vietnamese 音频转录为文本
 • Le Monde 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Vietnamese 音频转录为文本
 • New York Public Radio 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Vietnamese 音频转录为文本
 • The Times 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Vietnamese 音频转录为文本
 • Wired 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Vietnamese 音频转录为文本
 • CNBC 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Vietnamese 音频转录为文本
 • Frankfurter Allgemeine 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Vietnamese 音频转录为文本
 • University of Southern California (USC) 使用 Sonix(最好的在线自动化转录服务)将其 Vietnamese 音频转录为文本

Sonix 如何将 Vietnamese 音频转换为文本 ⚙

步骤 1
上传您的音频

Tải lên âm thanh của bạn

步骤 2
人工智能通过 Sonix

Trí tuệ nhân tạo

步骤 3
成绩单

Bảng điểm

步骤 4
下载

Tải về

Vietnamese 音频和视频文件的自动转录服务 📂

Transcribe Vietnamese audio

The world keeps recording more and more audio and video. But storing and indexing these digital assets is getting more and more necessary. For most people, they don't care and they just dump everything into a random folder and will deal with it later. However, for professionals, they recognize that by having a great storage and indexing system can be the difference maker for their workflows and archival needs. That's where automated transcription comes into play.

Sonix is the best online, automated transcription service. With high accuracy and affordability, you can quickly and easily store, index, and polish your transcripts. Simply upload your audio or video file and select Vietnamese as the spoken language. Our high-powered algorithms will do all of the hard work and transcribe your audio/video files in minutes. You can then quickly search and export your transcripts in a variety of formats that would best suit your needs. It's that easy. Plus, Sonix offers a free trial so you can see if our system is best for your use case. Try Sonix today.

Phiên âm tiếng việt

Thế giới tiếp tục ghi âm ngày càng nhiều âm thanh và video. Nhưng lưu trữ và lập chỉ mục các tài sản kỹ thuật số này ngày càng cần thiết hơn. Đối với hầu hết mọi người, họ không quan tâm và họ chỉ đổ mọi thứ vào một thư mục ngẫu nhiên và sẽ giải quyết sau. Tuy nhiên, đối với các chuyên gia, họ nhận ra rằng bằng cách có một hệ thống lưu trữ và lập chỉ mục tuyệt vời có thể là người tạo ra sự khác biệt cho quy trình công việc và nhu cầu lưu trữ của họ. Đó là nơi phiên âm tự động phát huy tác dụng.

Sonix là dịch vụ sao chép tự động, trực tuyến tốt nhất. Với độ chính xác và khả năng chi trả cao, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng lưu trữ, lập chỉ mục và đánh bóng bảng điểm của mình. Chỉ cần tải lên tệp âm thanh hoặc video của bạn và chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ nói. Các thuật toán mạnh mẽ của chúng tôi sẽ thực hiện tất cả công việc khó khăn và sao chép các tệp âm thanh / video của bạn trong vài phút. Sau đó, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm và xuất bảng điểm của mình theo nhiều định dạng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Nó là dễ dàng. Thêm vào đó, Sonix cung cấp bản dùng thử miễn phí để bạn có thể xem hệ thống của chúng tôi có phù hợp nhất với trường hợp sử dụng của bạn hay không. Hãy thử Sonix ngay hôm nay.

Vietnamese is spoken in Vietnam.

客户对 Sonix 自动转录的评价 💘

4.98 评级来自 203 评价
Your UI and UX was one of the best I've seen. And I've seen a lot of them. Clean, simple, and pretty easy to edit.
Your service is very impressive and I love the UI. And that's an AI expert speaking ;-)
Was using another software before, but their prices went up. Your prices are better and the transcription seems more accurate. I also like that you automatically take out all of the filler words - um, you know, etc.
The accuracy of the initial transcription was better than any I've used to date, and making adjustments was very simple.
I tried several programs and Sonix was by far the best one.It gave me very accurate scripts
Sonix transcription service has dramatically reduced the time I need to spend on clients' interviews. Tremendous help!

想看更多推荐书吗?
我们有更多的客户推荐

使用 Sonix 快速转录您的 Vietnamese 音频 🚀

Sonix 自动以超过 37 种语言转录和翻译音频和视频文件。轻松搜索、编辑和共享媒体文件。 Sonix 是一款在线自动转录软件,可快速将 Vietnamese 音频和视频文件转换为文本。 快速、准确、经济实惠。来自世界各地的数百万用户。

快速、准确的自动转录

包括 30 分钟的免费转录

让我们的支持团队帮助您解决所有自动转录问题。图片:Christine Lee

知道你得到我们屡获殊荣的团队的支持,他们随时准备回答你的问题,自信地进行转录和翻译。 访问我们的立即获取帮助 帮助中心, 资源, 教程, 和 Sonix 视频简介.

访问我们的帮助中心