Hoe een interview afschrift te coderen: Een uitgebreide gids

Hoe codeer je een interviewtranscript

Kwalitatief onderzoek gebruikt niet-numerieke vormen van bewijs om een hypothese te ondersteunen. Het kan gaan om focusgroepen, documenten, verslagen of interviews. Deze vormen van bewijs voegen kleur toe aan een onderzoek in plaats van zich uitsluitend te richten op de cijfers.

Door een interview te coderen kunt u uw bevindingen structureren en interpreteren. Als u weet hoe u interviewgegevens moet coderen, kunt u zich organiseren en nauwkeuriger studies produceren. Hiervoor moet je weten hoe je een interviewtranscript codeert.

Wat is codering in kwalitatief onderzoek?

Het coderingsproces van de kwalitatieve gegevens die u hebt verzameld is een essentieel onderdeel van het analyseren tijdens uw kwalitatief onderzoek. Het genereren van bruikbare gegevens via kwalitatieve data vereist dat je je observaties en eventuele interpretaties van jou of je proefpersonen interpreteert, organiseert en structureert.

Het voordeel van coderen is dat u kritischer en strenger kunt zijn in uw onderzoek. Om een interview succesvol te coderen, moet u echter een transcript maken. U kunt uw kwalitatieve gegevens niet coderen zonder eerst een volledig transcript te verkrijgen.

Waarom zijn interviews nuttig voor kwalitatief onderzoek?

Kwalitatieve gegevens geven kleur aan zowel academische als zakelijke rapporten. U krijgt perspectieven uit de echte wereld die context bieden en studies leesbaarder maken. Mensen voelen zich meer aangetrokken tot menselijke interesse dan tot een lijst met cijfers.

Interviews zijn een van de beste manieren om gegevens rechtstreeks van de bron te krijgen. Onderzoekers kunnen een interview analyseren om verhalen uit de praktijk te krijgen. Deze verhalen maken de conclusies van een onderzoek meer relateerbaar en aantrekkelijker.

Een voorbeeld van interviewanalyse is het benaderen van iemand met een uniek verhaal om een uniek perspectief te krijgen. Bovendien helpt het verwerven van deze perspectieven u de integriteit van uw inhoud te handhaven en te voorkomen dat u in de val van verfraaiingen trapt.

Alvorens te bespreken hoe interviewgegevens kunnen worden geanalyseerd, bij welke soorten studies werken deze perspectieven het best?

Ten eerste kan het verkrijgen van kwalitatieve gegevens via interviews nuttig zijn voor academische studies die gericht zijn op specifieke gemeenschappen. Ze kunnen ook nuttig zijn voor bedrijfsstudies die zich richten op een doelgroep, zoals een focusgroep voor een bepaald product of producttype.

Interviews brengen een anders saai onderzoek tot leven. De tijd nemen om kwalitatieve gegevens te verzamelen moet als essentieel worden beschouwd.

Hoe de interviewgegevens analyseren

Thematische analyse is een gebruikelijke methode om kwalitatieve gegevens zoals interviews en transcripten te analyseren. Onderzoekers onderzoeken de gegevens nauwkeurig om tot gemeenschappelijke thema's te komen. 

Als u op zoek bent naar een goede aanpak voor het analyseren van interviewgegevens, in het bijzonder het vaststellen van de opvattingen, ervaringen, waarden of meningen van mensen om een interviewtranscript op te stellen, dan is thematische analyse een van de beste benaderingen. 

Als u eenmaal kiest voor thematische analyse, zijn er aanvullende benaderingen te overwegen: inductieve en deductieve. 

In dit deel leert u over het gebruik van een deductieve of inductieve benadering voor de analyse van interviewgegevens.  

Transcripties analyseren met inductieve en deductieve methoden

Als u besluit een thematische analyse te gebruiken, begint u met het onderzoeken van uw gegevens op eventuele vertekeningen. U zult ook een brede indruk van de gegevens moeten krijgen. Bij het benaderen van uw gegevens via de thematische methode is er geen sprake van een vooraf bepaald kader.

Zoals hierboven vermeld, is uw doel gemeenschappelijke thema's in uw materiaal te identificeren. Zoek naar de gemeenschappelijke patronen die uw gegevens verenigen.

De uitdaging van de thematische analyse bestaat erin elk antwoord te begrijpen. Het is belangrijk niet te verzanden in de details. Benadruk de kritieke gebieden die binnen andere gebieden van uw studie zijn gevonden.

Hoe verschilt deductieve analyse van inductieve analyse?

Deductieve analyse vereist wel een vooraf bepaald kader. U moet het gestructureerd benaderen. De categorieën worden opgebouwd voorafgaand aan de analyse van de interviewgegevens. Onderzoekers zullen dan hun gegevens analyseren en de gevonden verbanden binnen de gegevens in kaart brengen.

Anderzijds vereist een inductieve analyse geen vooraf bepaald kader. Het doel van een inductieve benadering is het ontwikkelen van een theorie, terwijl het doel van een deductieve benadering het toetsen van een bestaande theorie is. Als er niet veel informatie over een onderwerp is, wordt meestal inductief onderzoek gedaan omdat er geen theorie is om te testen. 

Kwalitatieve gegevens zijn altijd veel moeilijker te analyseren dan kwantitatieve gegevens. Je moet oppassen dat één of meer individuele verhalen het hele onderzoek niet beïnvloeden. Ook moet je rekening houden met je eigen vooroordelen en misvattingen.

Onderzoekers moeten hun eerste indrukken terzijde schuiven en een neutrale blik behouden om op correcte wijze betrouwbare conclusies te kunnen trekken uit kwalitatieve gegevens.

Het verlies van essentiële feiten tijdens het proces van het afnemen van een interview tot het publiceren van een studie is een veel voorkomende valkuil. Gedetailleerde transcriptie is essentieel om informatie door te geven aan de rest van uw team en de algemene integriteit van uw onderzoek te behouden.

Het coderen van een interviewtranscript is niet bijzonder moeilijk, maar het kan tijdrovend zijn als u niet over de juiste hulpmiddelen beschikt.

Hoe een interview afschrift coderen

Voor het leren coderen van kwalitatieve interviews moeten verschillende stappen worden doorlopen. Om zover te komen dat u met succes een transcriptie kunt coderen, moet u een transcriptie maken van elk interview dat u afneemt.

Stap één - Transcriptie van uw interview met Sonix

Het maken van transcripties voor talloze interviews en focusgroepen vergde voorheen vele lange uren werk. Tegenwoordig is kunstmatige intelligentie een spelbreker, en Sonix is een pionier in goedkope geautomatiseerde transcriptiesoftware aangedreven door kunstmatige intelligentie.

Plug je audio- of videobestand in Sonix, upload het en laat ons je transcript in enkele minuten maken. Wij bieden de meest nauwkeurige software in de branche, en u kunt eventuele fouten aan het eind van het proces verwijderen.

Wat bij grootschalige studies doorgaans honderden uren werk vergde, kan nu in één dag gebeuren.

Stap Twee - Eerste Ronde Codering Pass

De volgende stap in het coderen van een interviewtranscript is het uitvoeren van de eerste ronde. U begint met het doorlezen van uw gegevens en kent verschillende codes toe aan verschillende delen van de interviews die u hebt afgenomen.

Uw codes hoeven in dit stadium nog niet perfect te zijn, omdat ze zullen evolueren naarmate het proces vordert. In eerste instantie moet u beslissen welke delen van uw gegevens u wilt coderen en de namen van elke code.

Hier zijn enkele voorbeelden van coderingstechnieken die u kunt gebruiken wanneer u voor het eerst een interview codeert:

  • In Vivo codering - De eigen woorden van de deelnemer gebruiken in plaats van uw interpretatie als onderzoeker in het project. Deze vorm van coderen is erop gericht trouw te blijven aan de oorspronkelijke bedoeling en betekenis.
  • Procescodering - Dit type codering gebruikt codes om een actie vast te leggen. Meestal eindigen deze codes op een "ing".
  • Open codering - Bij deze vorm van codering zult u uw kwalitatieve gegevens versnipperen tot veel kleinere fragmenten. Uw codes zullen los en meer voorlopig zijn, gericht op definitie, categorie, label en beschrijving.
  • Beschrijvende codering - Vat je transcript samen en maak een beschrijving die elk interview nauwkeurig weergeeft. Je codes zullen gericht zijn op de overkoepelende inhoud van het interview.
  • Structurele codering - Categoriseer delen van uw transcripties op basis van een specifieke structuur. Onderzoekers geven de voorkeur aan dit type codering bij grotere studies met veel te analyseren interviews.
  • Waarden Codering - Waardencodering concentreert zich op de houdingen, overtuigingen en waarden van de persoon.
  • Gelijktijdige codering - Naarmate u meer ervaring krijgt, kunt u ervoor kiezen verschillende coderingssystemen te gebruiken voor dezelfde set kwalitatieve gegevens.

Het soort codeersysteem dat u besluit te gebruiken bij het uitwerken van de codering van een interviewtranscript hangt af van de aard van uw studie, de deelnemers en wat u wilt bereiken.

Stap drie - Categorieën en subcodes aanmaken

Zodra u uw eerste pass hebt voltooid en uw codetype hebt toegewezen, kunt u beginnen met het maken van categorieën. Een categorie is gewoon een groep codes.

Het organiseren van deze categorieën hangt af van uw studie en onderzoeksmethoden. Sommige mensen groeperen soortgelijke codes of koppelen ze aan de hand van een algemeen concept of een onderwerp.

Meestal vergt het vallen en opstaan om de structuur te vinden die zinvol is voor de analyse van uw interviewgegevens.

Stap vier - Verdere coderingsronden voltooien

De eerste coderingsronde wordt gezien als snel en los. Bij volgende coderingsrondes worden die codes en categorieën opnieuw bekeken. U kunt uw codes in elke fase opnieuw coderen, hercategoriseren of hernoemen.

Latere codeerrondes zijn gericht op het vinden van aanvullende patronen, het opnieuw analyseren van uw kwalitatieve gegevens en het ontwikkelen van concepten en theorieën.

U zult merken dat het aantal codes bij elke ronde afneemt. Vergeet niet dat u actief zoekt naar de beste manier om uw interviews coherent te coderen.

Met zoveel methoden om uw kwalitatieve gegevens te coderen, is het niet ongewoon dat onderzoekers worstelen tijdens latere coderingsrondes. Hier volgen enkele voorbeelden van verschillende soorten codering die u kunt toepassen.

Thematische analyse

Het doel van coderen met behulp van thematische analyse is het vinden van de terugkerende thema's en patronen in uw kwalitatieve gegevens. Bij elke coderingsronde komen nieuwe trends naar voren, en kunt u beginnen met het samenvoegen van codes.

Thematische analyse kan ook resulteren in patrooncodering, waarbij fragmenten met soortgelijke codes worden gegroepeerd onder één algemene code.

Een andere vorm van codering die vaak gepaard gaat met thematische analyse is axiale codering. Bij axiale codering worden codes en categorieën aan elkaar gerelateerd op basis van relaties die in elke coderingsronde worden gevonden.

Gerichte codering

Gericht coderen, of selectief coderen, houdt in dat u een reeks categorieën en codes vaststelt op basis van uw eerste coderingsronde. U hebt waarschijnlijk al open codering gebruikt tijdens uw eerste sessie met het gerichte codeersysteem.

Kwalitatieve gegevens moeten opnieuw worden gecodeerd volgens uw definitieve codelijst. Deze lijst is onwrikbaar en er mag niet van worden afgeweken.

Theoretische codering

Het gebruik van theoretische codering houdt in dat u een concept creëert en de codes sorteert/organiseert op basis van dat concept. De manier waarop u zowel codes als categorieën structureert, houdt verband met wat u ontdekte bij het analyseren van uw kwalitatieve gegevens. Dit leidt tot de ontwikkeling van een theorie.

Uitgebreide codering

Als u opeenvolgende studies uitvoert die voortbouwen op een ander, is een uitgebreide codering het aangewezen systeem.

De missie van elaboratieve codering is te bepalen of uw huidige codes en categorieën verband houden met dat eerdere onderzoek.

Stap vijf - Maak je uiteindelijke verhaal

U bent niet gebonden aan één enkel codeersysteem. Het wordt beschouwd als een beste praktijk om meerdere soorten codering uit te voeren om uw codes/categorieën af te ronden en een definitief verhaal te maken.

Je eindresultaat hangt af van het type en het doel van je onderzoek. Het kan een theorie, een verhaal of je bevindingen zijn.

U ontwikkelt uw bevindingen en gebruikt de codes en categorieën om uw verhaal op te bouwen tijdens uw conclusie. Het proces stelt andere onderzoekers in staat uw codering te volgen tijdens hun interviews om uw theorie uit te dagen en opnieuw af te stemmen.

Maak het maken van interviewtranscripties eenvoudiger met Sonix 

Codering is een essentieel onderdeel van elk onderzoek dat kwalitatieve gegevens gebruikt om een theorie, verhaal of conclusie te ontwikkelen. Het coderingsproces kan zeer diepgaand zijn, wat betekent dat het tijd kost om het juiste systeem voor u te vinden.

Succesvolle interviewcodering begint met uw transcript. Sonix is de snelste en meest nauwkeurige oplossing voor het maken van transcripten van uw interviews. 

Om te leren hoe Sonix het makkelijker maakt om transcripties te maken met 's werelds toonaangevende transcriptie software, probeer het gratis nu!

Nauwkeurige, geautomatiseerde transcriptie

Sonix gebruikt de nieuwste AI om geautomatiseerde transcripties in enkele minuten te produceren.
Transcriberen van audio- en videobestanden in meer dan 35 talen.

Probeer Sonix vandaag nog gratis uit

Inclusief 30 minuten gratis transcriptie

nl_NLDutch